юли 23, 2024

i-Bulgaria.com

Интересни факти и статии

Нов международен проект за педагогически дигитални компетентности на учителите стартира в България

Педагогическите дигитални компетентности на учителите са ключов елемент за дигиталната трансформация на образователните организации. Именно те са фокус на нов международен проект – D-PAIDEIA. Той ще се реализира от Центъра за творческо обучение в България и ще си партнира с образователни експерти от Белгия, Гърция, Испания и Италия. Целта на проекта е да се използва натрупаният от пандемията опит в областта на дистанционното обучение, за да се постигне качествена промяна в образованието.

Център за творческо обучение има над 10-годишен опит в технологичната образователна трансформация – организацията подпомага създаването на стотици проекти в български училища, провежда обучения по темата и е автор на 3 авторски изследвания за работа в облачни платформи, проектно базирано и STEM обучение.

Първи дейности в проекта D-PAIDEIA е разглеждане на „Европейската рамка за дигитални компетентности на преподавателите“ (DigCompEdu) – научно обоснован документ, описващ какво означава преподавателите да бъдат цифрово компетентни. Партньорите трябва да оценят нейната актуалност и да предложат нови елементи към описаните в нея 22 професионални компетентности в шест области. Рамката е насочена към преподаватели на всички нива в образованието – от ранна детска възраст, до висше образование и такова за възрастни, включително общо и професионално образование и обучение, специални образователни потребности, както и неформално учене.

Според задълбочен преглед на научната литература по темата, направен от екип от Университета на Флоренция, най-съществената сфера, която не е представена в европейската рамка DigCompEdu, е тази на социалните и емоционални компетентности в контекста и във връзка с използването на образователните технологии. По този важен аспект в България липсва целенасочена работа за вписване в образователната програма.

Следващите стъпки в проекта D-PAIDEIA включват публични консултации на предложенията за промени в Европейската рамка за дигитални компетентности на преподавателите, както и международни консултации в Европейските страни, които не са представени в проекта.