Полезно
„Сирма Груп Холдинг“ взе решение за разпределение на дивидент за 2021 година

„Сирма Груп Холдинг“ взе решение за разпределение на дивидент за 2021 година

Реализираната печалба след данъци е 1 034 415,82 лева

 

На проведеното Общо акционерно събрание на българската софтуерна компания „Сирма Груп Холдинг“ е взето решение за разпределение на печалбата и на дивидент от печалбата за 2021 година.

Реализираната от компанията печалба след данъци за 2021 г. е 1 034 415,82 лева. Към фонд резервен ще бъдат разпределени 10% или 103 441,58 лв., а от натрупаните печалби от минали години ще се покрие натрупана загуба от преди 2015 г. в размер на  13 669,81 лева. Дивидентът, който ще бъде разпределен е в общ размер на 1 400 000 лв. и включва остатъка от печалбата за 2021 г. в размер на 930 974,24 лв., както и 469 025,76 лв. от натрупаната неразпределена печалба за минали години. Той ще започне да се изплаща в рамките на 60 дни от провеждането на гореспоменатото Общо акционерно събрание (08.07.2022), съгласно изискванията на Централния депозитар.

Право да получат дивидент, съгласно чл.115в, ал.3 от ЗППЦК имат всички акционери на „Сирма Груп Холдинг“ АД, вписани в Централния депозитар към 14-ия ден след провеждане на Общото акционерно събрание. Акционерите, които имат открити сметки при инвестиционни посредници ще получат своя дивидент чрез тях, а тези, които не се обслужват от инвестиционен посредник и чийто акции се съхраняват по лични сметки в „Регистър А“ при Централния депозитар, ще получат своите дивиденти чрез клоновата мрежа на търговска банка. Тук може да се запознаете с Условията за изплащане на дивиденти.

С допълнително уведомление, Сирма Груп Холдинг АД ще оповести началната и крайна дата за изплащане на дивидента, както и търговската банка, която ще обслужва процеса.