Полезно
Създаване на положително изживяване на служителите: Прозрения от експерти по човешки ресурси

Създаване на положително изживяване на служителите: Прозрения от експерти по човешки ресурси

Едно от основните предизвикателства на съвременния пазар на труда е задържането на служители за продължителен период от време в компанията. Трудностите произтичат от подменящите се тенденции в сферата на бизнеса и растящите очаквания на служителите.

Експертите по човешки ресурси имат задачата да спомогнат на компаниите в откриването на стратегически подходи и тактики за привличане и задържане на служителите.

Ето как е възможно създаването на положително изживяване на служителите:

Мотивиращо възнаграждение

Според експерти в сферата на човешките ресурси, най-важният показател за удовлетворяване и стимулиране на настоящите служители е мотивиращото възнаграждение. Кадрите са по-склонни да се задържат в компания, която предлага конкурентно възнаграждение. Такова е заплащането с тенденция за увеличаване на база постигнати резултати, натрупан опит или постижения на служителите в компанията.

Служителите по човешки ресурси имат за задача да изследват изпълнението на служителите във фирмата и да подават релевантна информация на ръководителите на фирмите. На база информацията, мениджърските фигури в компанията изготвят преценка за оптимално възнаграждение на служителите.

Кариерно развитие

Мотивацията и удовлетвореността на служителите зависи пряко от предпоставките за кариерно развитие в компанията. Експертите по човешки ресурси анализират състоянието на пазара и установяват значимостта на този фактор в изживяването на служителите. Основен критерий на кандидатите за работа и настоящия персонал е именно намирането на перспективи за професионално бъдеще.

Ето защо компаниите могат да задържат успешно настоящия персонал при добре изградена стратегия за развитие. Служителите трябва да бъдат възнаградени и повишени на база постигнати резултати, за да открият своето бъдеще в компанията.

Различни активности

Друга стратегия за изграждането на положително изживяване на служителите е предлагането на интерактивни занимания. Основните цели на такива активности са да повишат социализацията на служителите, да подобрят тяхната мотивация и да стимулират тяхното творческо абстрактно мислене. Такива активности могат да бъдат тиймбилдинг заниманията, конкурсите, игрите и др.

Още едно такова предложение представляват обученията. От една страна, те осигуряват на персонала допълнителни знания и умения в сферата. От друга страна, провеждането на семинари или конференции повишава мотивацията на служителите и подобрява качеството на работната среда.

Социални предимства

Според експертите по човешки ресурси, задържането на служители зависи предимно от предлаганите социални привилегии. Социалните придобивки имат важна роля за осигуряването на приятна работна среда и комфорт на служителите. Такива служебни привилегии са картите за спорт, допълнителното здравно осигуряване, ваучерите за храна, отстъпки и т.н.

Всеки социален бонус повишава качеството на работната среда и подобрява изживяването на служителите. В допълнение, компанията се сдобива с авторитет и положителна репутация сред персонала като коректен работодател.

Да обобщим дотук:

Задържането на служители се превръща във все по-предизвикателна задача за настоящите работодатели. На този фон нараства значението на служителите по подбор на персонал, които помагат на компаниите да открият стратегически подходи за повишаване качеството на работната среда.

Основните стратегически подходи за задържане на кадри на агенцията за подбор на персонал TopSkills е предоставянето на социални предимства, предлагането на конкурентно възнаграждение, осигуряването на различни активности и възможности за кариерно развитие.